ستاره تنها

عشق امید زندگی تلاش

عکسهای خواننده های آذربایجان

ناز پری

 

011

005

002

زامیق

033

012

اما علی اکبر زاده

001

ال لا

017

 

026

اینور داداش اوا

001

یگانه

005

001

رویا

081

007

001

اراده ابراهیم اوا

093

030

022

013

077

نورا

003

001

روحی

006

008

010

کریم

005

002

ایگون کاظم اوا

044

029

019

016

025

ایسل تیمورزاده و آرش

049

050

030

019

004

001

یاشار

004

005

تونزله آقایو

004

003

سودا علی اکبرزاده

004

001

007

005

زولفیه خانبابایو

008

001

سودا

003

002

برلیانت داداش اوا

019

018

014

ناینا ابراقیم اوا

010

014

008

005

ایرانا

005

001

واسله سیداوا

001

سیران

008

لیلا رمضانلی

004

002

001

چنگیز مصطفی او

001

003

آزاد شعبان او

004

شبنم اقاوردی زاده

001

ناتوان حبیبی

001

ایبنیز هاشم اوا

001

ایان

008

002

ترانه ممد اوا

003

رشید بهبود اف

002

001

میرزا بابا یو

001

لاله ممد اوا

001

جاوید حسین

003

الهامه قاسیم اوا

001

005

003

زلفیه یعقوب اوا

010

 

نیگار تالیب اوا

001

ال تون

008

002

رکسانه

003

004

عزت باقیر او

002

001

آمیل حسینقلی

001

004

خرامان شوشه لو

017

013

016

خاطره

007

006

005

004

003

002

001

عدالت

039

004

007

037

منانه

001

002

بالا اوقلان اشرف او

001

آقداداش آقایو

001

نامیک قراچخورلو

003

002

001

آقشین فاتح--الشان

002

001

الناره

010

012

008

مدینه

003

عظیمه زولال اوا

006

002

علی اصغر

007

003

سولی

004

003

002

001

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت 19:43  توسط رضا  |